Privatlivspolitik

Dataansvarlig

J. Nørgaard Cafe A/S er dataansvarlig.
Kontakt oplysninger:
Læderstræde 14, 1. 1201 København K.
Tlf. 33 14 28 89
E-mail: info@europa1989.dk

J. Nørgaard Cafe A/S består af følgende selskaber:

Europa 1989

Europa 1989 kantiner

Europa Tietgen

Nordic Barista Cup

Europa 1989 Kaffe og Te

Herunder vil samtlige selskaber blive betegnet samlet som J. Nørgaard Cafe A/S.

J. Nørgaard Cafe A/S håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning. J. Nørgaard Cafe A/S indgår aftale med gæster og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst, bestiller og køber én eller flere af J. Nørgaard Cafe A/Ss serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til J. Nørgaard Cafe A/S, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/leverandørens personoplysninger kan behandles af J. Nørgaard Cafe A/S. Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til J. Nørgaard Cafe A/S afgiver til J. Nørgaard Cafe A/S i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med J. Nørgaard Cafe A/S.

2. J. Nørgaard Cafe A/Ss indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af J. Nørgaard Cafe A/S på følgende vis:

  • Når en gæst – eller en repræsentant for denne – laver en bordreservation, indhenter tilbud på et selskab, event eller anden ydelse, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til J. Nørgaard Cafe A/S.
  • Gennem browser-cookies på vores hjemmesider.
  • Fra sociale medier.
  • Når leverandører indgår aftaler med J. Nørgaard Cafe A/S eller afgiver tilbud til J. Nørgaard Cafe A/S.
    Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

3. Oplysninger som J. Nørgaard Cafe A/S indsamler

J. Nørgaard Cafe A/S indsamler følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke-personfølsomme oplysninger.
Betalingskortoplysninger – ved køb af gavekort samt billetter til arrangementer og events.
Demografiske oplysninger.
Købshistorik.
Oplysninger fra kundeundersøgelser og gæstefeedbacks.
Oplysninger fra eventuelle afholdte konkurrencer.
Oplysninger fra J. Nørgaard Cafe A/S sociale medier og andre digitale platforme tilhørende J. Nørgaard Cafe A/S.
Browserinformationer.
Oplysninger om gæstens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.
En gæst/leverandør kan frivilligt og efter eget valg give J. Nørgaard Cafe A/S yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for J. Nørgaard Cafe A/Ss servicering af gæsten/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

Handicap
Allergi
Særlige fødevarepræferencer
Andre helbreds- eller medicin oplysninger
Hvis en gæst/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter J. Nørgaard Cafe A/S dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som J. Nørgaard Cafe A/S modtager direkte fra gæster/leverandører, vil J. Nørgaard Cafe A/S i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som J. Nørgaard Cafe A/S  har modtaget af tredje parter, fx en formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat. Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredje part forpligtet til at informere de pågældende gæster/leverandører om J. Nørgaard Cafe A/S vilkår og betingelser, samt J. Nørgaard Cafe A/S persondatapolitik. Det er også den pågældende tredje parts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Ved reservationer og bestillinger af serviceydelser og produkter gemmer J. Nørgaard Cafe A/S de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes.

4. Betaling med betalingskort

J. Nørgaard Cafe A/S anvender Quickpay https://quickpay.net/dk(Nets) og Buanco http://buanco.dk/til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort i vores kantiner.  J. Nørgaard Cafe A/S benytter QuickPay til håndtering af online køb på vores webshops, og vi opbevarer ikke selv informationer om betalingsmidler herunder f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende. Buanco samt QuickPay og J. Nørgaard Cafe A/S er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og reservationer gemmer J. Nørgaard Cafe A/S de oplysninger, som gæsten/leverandøren har givet, i indtil 2 år, hvorefter oplysningerne slettes. Undtaget fra dette er informationer om betalings- og kreditkort, som slettes efter indeværende år + 5 år.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/leverandør fx henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen/betalingen.

5. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

J. Nørgaard Cafe A/S indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en bordreservation på Europa1989 eller køb/salg af produkter eller ydelser. Det er den enkelte aftales indhold og karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger J. Nørgaard Cafe A/S indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

Behandling af gæsters reservation og køb af J. Nørgaard Cafe A/Ss serviceydelser.
Behandling af leverandørers tilbud om, samt salg af produkter og ydelser.
Kontakt til gæsten før, under og efter dennes besøg.
Opfyldelse af gæstens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
Forbedring og udvikling af J. Nørgaard Cafe A/Ss serviceydelser.
Tilpasning af J. Nørgaard Cafe A/Ss markedsføring og øvrige kommunikation.
Analyse af gæster/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse.
Administration af gæsters/leverandørers relation til J. Nørgaard Cafe A/S

6. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

J. Nørgaard Cafe A/S vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med J. Nørgaard Cafe A/S som en gæst eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse at et selskab, et event, mødeafvikling eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Hvis en gæst i forbindelse med besøg hos J. Nørgaard Cafe A/S oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender J. Nørgaard Cafe A/S alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til dette.

I nogle situationer modtager J. Nørgaard Cafe A/S personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/leverandører om J. Nørgaard Cafe A/S vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

7. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (gæster/leverandører) følgende rettigheder:

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger J. Nørgaard Cafe A/S behandler om den registrerede.
En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, J. Nørgaard Cafe A/S har om den registrerede.
En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som J. Nørgaard Cafe A/S har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som J. Nørgaard Cafe A/S ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at J. Nørgaard Cafe A/S ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede. Hvis nogle af de oplysninger, som J. Nørgaard Cafe A/S har om den registrerede, er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af J. Nørgaard Cafe A/S.
Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelse af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Den registrerede kan til enhver tid skriftligt bede J. Nørgaard Cafe A/S om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som J. Nørgaard Cafe A/S er i besiddelse af. En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte J. Nørgaard Cafe A/S, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med J. Nørgaard Cafe A/S. Skriftlig anmodning sendes til J. Nørgaard Cafe A/S, se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1. J. Nørgaard Cafe A/S vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil J. Nørgaard Cafe A/S vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og J. Nørgaard Cafe A/S vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Den registrerede vil til enhver tid modtage svar på anmodningen indenfor 1 måned efter modtagelsen.

J. Nørgaard Cafe A/S tager forbehold for at kunne afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse, som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger, som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

8. Sikkerhed og deling af personoplysninger

J. Nørgaard Cafe A/S beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer ansat hos J. Nørgaard Cafe A/S, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registrerede personoplysninger, har adgang hertil. J. Nørgaard Cafe A/S kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der er en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, vil J. Nørgaard Cafe A/S underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt. J. Nørgaard Cafe A/Ss sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

J. Nørgaard Cafe A/S benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc. J. Nørgaard Cafe A/S indgår løbende databehandleraftaler med alle leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

J. Nørgaard Cafe A/S deler de registreredes personoplysninger internt i koncernen blandt J. Nørgaard Cafe A/Ss kantiner. Formålet er at kunne give gæsten den bedste betjening og service, uanset hvilken kantine J. Nørgaard Cafe A/S gæsten benytter sig af.

J. Nørgaard Cafe A/S sletter dine personoplysninger, når J. Nørgaard Cafe A/Ss lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede. Som hovedregel gemmes finansielle data i 5 år og øvrige data i 2 år fra sidste besøg.

9. Cookies

J. Nørgaard Cafe A/S anvender cookies. Yderligere oplysning om J. Nørgaard Cafe A/S cookiepolitik kan indhentes her.

10. Klage

Klage over J. Nørgaard Cafe A/Ss behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail dt@datatilsynet.dk.

Opdatering
Dette dokument vil blive løbende blive opdateret og mindst en gang om året. Dokumentet er sidst opdateret 22. april 2020.

Try our
3-course menu 295,-

starter
-Green gazpacho soup (V)

main course
-Boeuf Bourguignon
or
-ratatouille

dessert
-lemon cheesecake